Общи условия

Общите условия за ползване на интернет страницата на Сдружение с нестопанска цел „Сдружение е-Народ“  с ЕИК:206202644, Адрес: гр. Божурище, п.к. 2227, бул./ул. ул. „Георги Сава Раковски“ № 24А

Представител: Андрей Валентинов Велчев

Телефон за връзка: +359 879 427 961

Имейл за контакт: info@e-narod.bg

Чл.1 Настоящите Общи Условия за ползване на интернет страница на Сдружение с нестопанска цел „Сдружение е-Народ“, която цели:

Да насърчава и развива електронната демокрация (е-демокрация) чрез информационни комуникационни технологии (ИКТ) в подкрепа на демократичните процеси на вземане на политически решения, участието на български граждани в тези процеси и принципите и практиките на представителната демокрация;

Да подпомага участието на гражданите в обсъждането на различни политически и обществено значими проблеми ;

Да приобщава хора, които искат да участват в процедурите на е-демокрация;

Да изгражда комуникационна инфраструктура, която ще спомогне за развитието на е-демокрация;

Да се застъпва за въвеждането на електронни начини за гласуване в избори и референдуми на всички равнища;

Да насърчава развитието на програми за реализирането на кампании за електронно управление (е-управление);

Да работи за утвърждането на принципите на пряка демокрация.

(наричано за краткост https://e-narod.bg/ ) и всяко лице (наричано по-долу за краткост Потребител), което ползва интернет страница на https://e-narod.bg/ и/или услугите, предоставяни чрез нея.

По смисъла на настоящите Условия Интернет страница на https://e-narod.bg/ е страницата https://e-narod.bg/

Чл.2. Потребителите на https://e-narod.bg/ по смисъла на настоящите Условия са две категории:

ал.1. Активни Потребители – ползващи формите за контакт и онлайн запитвания– Потребители, които активно ползват Интернет страница на https://e-narod.bg/ чрез въвеждане на град, професия, мобилен номер, е-mail адрес и две имена. Задължителните данни, които следва да бъдат въведени зависят от целите на ползването, а именно – запитвания и регистрация.

Ал.2. Неактивни – Потребители, които посещават Интернет страница на https://e-narod.bg/ без да използват формите за регистрация и онлайн запитвания.

Чл.3. Настоящите правила са публикувани на Интернет страницата на https://e-narod.bg/ и се считат за приети от Потребителя с факта на влизането му в сайта. Потребителят се задължава да ползва услугите в съответствие с изискванията на настоящите Общи Условия.

Чл.4. С приемането на настоящите Общи Условия, Потребителят е информиран и се съгласява, https://e-narod.bg/ , да изпраща повиквания, съобщения и електронна поща за целите на директния маркетинг и популяризиране на своята обществена дейност на сдружението, като предоставя възможност на всеки Потребител, в случай на получаване на повикване, съобщение или електронна поща за целите на директния маркетинг, да изрази несъгласие с бъдещо получаване на подобни съобщения. https://e-narod.bg/, изпълнява всеки отказ за получаване на бъдещи съобщения за маркетингови цели.

Чл.5. Забранено нарушаването на авторски и сродни на https://e-narod.bg/, права или други права на интелектуална собственост. Трафикът към мобилната версия на уеб сайта е собственост на https://e-narod.bg/ и e безплатен.

Чл.6. Всеки Потребител, който ползва услуги на Интернет страница на https://e-narod.bg/ има право да изрази мнение по отношение на настоящите Общи Условия чрез изпращане на лично съобщение чрез формата за запитване.

Чл.7. Въпроси, свързани с ползването на предлаганите на Интернет страница на https://e-narod.bg/, могат да бъдат задавани от Потребител чрез изпращане на съобщение чрез формата за запитване.

Чл.8. Информация, отнасяща се до начините на ползване на съответната Интернет страница на https://e-narod.bg/, както и до предоставяните чрез нея информация и услуги, може да се получи чрез формата за запитване.

Чл.9. https://e-narod.bg/ , се задължава да пази тайната на кореспонденцията, както и да не разгласява дадената персонална информация, предоставена от лицата, без тяхно предварително съгласие, освен ако това не следва по силата на нормативна разпоредба.

Чл.10. https://e-narod.bg/, си запазва правото да не отговря на запитвания по преценка на администратора.

Чл.11. https://e-narod.bg/, не отговаря пред Потребителя за:

ал.1. загуби, пропуснати ползи и други щети, причинени на Потребителя в резултат от ползване на услуги чрез Интернет страница на https://e-narod.bg/ , и самата страница от негова страна, както и за невъзможността да се ползват тези услуги;

Ал.2. неспособност на Потребителя да ползва функционалността на интернет страницата;

Ал.3. претенции от трети лица срещу Потребителя при или по повод ползване на функциалността на интернет страницата;

Чл.12. https://e-narod.bg/ , не носи отговорност, ако при нарушения на работоспособността на програмното или техническото осигуряване на други доставчици в Интернет или на електронните съобщителни връзки в и/или извън страната, Потребител не може да ползва частично или напълно възможностите на функциалността, предоставяни на Интернет страница на https://e-narod.bg/ ,.

Чл.14. https://e-narod.bg/ , обработва личните данни на физическите лица (Активни Потребители), при спазване на изискванията на Регламент 2016/679 и Наредба №1/30.01.2013 г. за техническите мерки и нива на защита.

Чл.15. https://e-narod.bg/ , си запазва правото едностранно да променя настоящите Общи Условия, както и структурата на своята Интернет страница, за което не се задължава да уведомява Потребителите.

Чл.16. За всички неуредени в тези Условия въпроси се прилага действащото в Република България законодателство.

Чл.17. При възникване на спорове страните полагат усилия за доброволното им уреждане по взаимно споразумение. При непостигане на съгласие всяка от страните може да отнесе спора за решаване от компетентен съд.