Slider

Принципи на
е-Демокрацията

Принципи на е-Демокрацията

  Няма нужда да откриваме „топлата вода“ – Хакер и ван Дийк (2000) формулират принципите на е-демокрацията в следните 9 основни направления:

 1.  Информационните и комуникационни технологии (ИКТ) увеличават обхвата и скоростта на разпространение и осмисляне на информацията. Това помага за създаването на мрежа от по-информирани граждани;
 2.  Политическото участие става по-лесно и определени пречки като апатия, недостатъчна увереност, увреждания, време и т.н. би могло да бъдат намалени като влияние;
 3.  Онлайн комуникацията (ОК) създава нови начини за организиране на дискусионни групи по специфични теми, действието им с ниски разходи за разпространение и т.н.;
 4.  Мрежата позволява появата на нови политически общности, в които няма държавна намеса;
 5.  Йерархийната политическа система става по-хоризонтална като реализация чрез засилване на политическата ОК;
 6.  Гражданите ще имат повече глас във формирането на дневния ред на държавното управление;
 7.  ОК ще помогне да се отстранят разсейващи вниманието посредници като журналисти, представители и партии;
 8.  Политиците ще бъдат в състояние да отговорят по-директно на загрижеността на гражданите, тъй като ИКТ и ОК дават възможност за нов тип маркетинг проучвания на политическата среда; и
 9.  ИКТ и ОК ще помогнат за разрешаването на проблемите на представителната демокрация като напр. териториалната основа на избирателните райони и т.н.

е-Демокрацията в България

  България е една от държавите в ЕС, в които има много добри технологични предпоставки за развитие на е-демокрацията – бърз интернет, свръхобезпеченост на българите с електронни устройства с интернет свързаност, значително покритие на свободен достъп до безжични мрежи и т.н.

  В същото време страната ни значимо изостава по всички параметри, свързани с „човешкия фактор“ – нисък дял на компютърна грамотност, потребление на интернет услуги, разрастваща се „ножица“ между активните онлайн и активните политически граждани и т.н.

  Нашата основна и стратегическа задача е да активизираме колкото се може по-голям дял от българските граждани в участието в политическия процес, реализиран чрез е-демокрацията.

  Основното предизвикателство е – КАК ДА СТАНЕ ТОВА?

А сега накъде?

  Ние от Сдружение е-Народ стратегически се стремим:

 • Да насърчим и развием електронната демокрация (е-демокрация) чрез информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в подкрепа на демократичните процеси на вземане на политически решения, участието на българските граждани в тези процеси и принципите и практиките на представителната демокрация;
 • Да приобщим хора, които искат да участват в процедурите на е-демокрацията, изграждайки ефективна и ефикасна обществена съпричастност;
 • Да изграждаме комуникационна инфраструктура, която ще спомогне за развитието на е-демокрацията;
 • Да се застъпваме за въвеждането на електронни начини за гласуване в избори и референдуми на всички равнища;
 • Да насърчим развитието на програми за реализиране на кампании за електронно управление (е-управление);
 • Да работим за утвърждаване на принципите на пряката демокрация;
 • Да подпомогнем участието на гражданите в обсъждането на различни политически и обществено значими проблеми.
 • А как мислим, че трябва да го постигнем?
 • Използвайки ИКТ – основно чрез публикуване и споделяне на съдържание, организиране на виртуални дискусионни и работни групи, организиране на дискусии и допитвания и др.;
 • Организирайки и участвайки в инициативи за въвеждане на елктронното управление;
 • Като насърчаваме местното, националното и международното сътрудничество за оптимално функциониране на е-демокрацията;
 • Ще се стремим към изграждането на граждански мрежи за разпространяване и легитимиране на е-демокрацията;
 • Като идентифицираме каузи и платформи, действащи в подкрепа на принципите на пряката демокрация в рамките на закона и в сътрудничество с тях;
 • Ще организираме и реализираме застъпнически инициативи, форуми, симпозиуми и други мероприятия насочени към постигането на работеща е-демокрация;
 • Вече набираме, организираме и прилагаме финансови и човешки ресурси за реализиране на всичко това.